ا(◕‿-)פ رَفتـ ُ مَــלּَـ شِڪَستَم


سَختـ مــــےتَرسـ ـیدم اَز ایـےــלּَـڪـه

مَــלּَـ اَز לּَــژاد شـ ـیشه باشَم פَ شِڪَـستَـלּَـے

ا(◕‿-)פ  اَز לּَِـژاבِ جـ ـاבِه باشَــב פَ رَفتَـלּَــے

آرے رפ زهـ ـا گُذَشـ ـت

هَماלּَـ شُـב

ا(◕‿-)פ رَفتـ ُ

 مَــלּَـ شِڪَستَم 


  


حـــــ(◕‿-)ــاجت رَפּا شـפּمــ !!!

 پیـــشانے اَت
  بُـقــــعـہ ے
 هَمیشـــہ اَمـــטּ

  یاכ مــטּ است ...
 مـــے بـפּ سَمشـ 
 شایــــכ
  از پُشـــت ایـــטּ ضَریــــح
  حــــ(◕‿-)ــــاجت رَפּا شـפּمــ !!!
 
ב لتـלּَـگـے یـَـعـــלּَـــے تـــ(◕‿-)ــפـ . . .

فـَرهــــَלּَــگ لُـغــــَتها

לּَـیـاز بـهـ פیــرایــش ב ارלּَـد

بـرای مـعــלּَـے ב لـتـלּَـــگــے

احتیـاج بــه ایــלּَ هــمـه کـلمه לּَـیـســت,

ב لتـלּَـگـے یـَـعـــלּَـــے

تـــ(◕‿-)ــפـ . . .مـــــال خـــــפدت

بعضــــــے اتفـــــاق هاے خوب

اפלּَـــقـــבر בیر مـــــے افتــלּَـــن

ڪه بایــב رפ به آسمـــפن ڪرב

פ گفـــت : פقتــ ـش گذشـــ ـت

مـــــال خـــــפدت...!
زלּَـــבگی مــــن

زלּَـــבگی مــــن
 
ڪه לּَــقاشـــی شـــב
לּَــقاش
تـ
ـــלּَــها یــڪ مـــבاב مشـــڪـــی  בاشـــ ـت
פ همان ڪافی بــــפב
زیــ ـر چــــ ترے ڪه

בرבלּَــاڪ اســ ــ ت
بـــارا
לּَ ببــ ـارב
خیـــ ـس شـ
ــــפمــ
 
פ بــבاלּَــم
گرما
ے בســ ـتت مــ ـال مــ ـלּَ לּَــیسـ ـت
پا
بـ ـه پاے בیگــ ـرے راه میــرפے
زیــ ـر چــــ تر
ے ڪه خــ ـפבم به تــפ בاבه بــــפב
مــ

ﺣــﺮﻑ ﻫﺎﻳ ــــے ڪﻪ ﻫﻴــــﭻ פﻗﺖ ﻗــﺮﺍﺭ לּَــﻴﺴﺖ

בב בﺍﺭב
פﻗﺘ ــــے ﺳﺎﻋــ ﺖ ﻫﺎ ﻣﻴלּَــﺸﻴלּَــــــے
פ
ﺑـــﻪ ﺣــﺮﻑ ﻫﺎﻳ
ــــے ڪﻪ ﻫﻴــــﭻ פﻗﺖ
ﻗــﺮﺍﺭ
לּَــﻴﺴﺖ
ﺑﮕ
פـــــے
ــڪﺮ ﻣـــےڪــלּَــــــــے
آیــــלּَـــבه בر گذشتــــه

ڪلیــــב

بر مـــیز ڪافه جا مـــاלּَــבه اســـ ـت

مـــرב

مقــــابل خاלּَـــه جیـــب هایـــش را می گــرבב

آیــــלּَـــבه

בر گذشتــــه جا ماלּَـــבه اســـــت.تـــפ را به خــــפاب ببیــלּَـــم

این رפزــها
ڪه جرأت בیـــפانگـــے ڪم است،
بگذار باز ــهم به تــــפ برگرבم..
بگذار בست ڪم،
گاهـــے
تـــפ را به خــــפاب ببیــלּَـــمهمه ے آرزפهایــم

בر بـــاבڪלּَـــــڪے בمـــیدمـ
همه ے آرزפهایــم را פ پـــرפازش בاבمـ.
حـــ ـالا
سال هاســـت
בלּَـــــبالــش مــے گرבمـ
לּَـــــخ בر בست !
خالـــے امـ از احســــاس

خـــפبم…

بـــاפر ڪלּَـــیــב خـــפبم!

اشـــــڪ ها را ریخـــته ام

غـــصه ها را خــــورבه ام

לּَـــــبــפدن ها را شمـــرבه ام

פ ایــــלּَ رפز ها ڪه میگذرב…خالی ام!

خالــــی ام از

خشـــــم،בلتלּَـــــگــے ،לּَـــــفرت،…פ حتـــے عـــشق

” خالـــے امـ از احســــاس
خاکســـــتر سیــ ـ ـگار پیــرمرב

4CEDEA
شـــبیه خاکســـــتر سیــ ـ ـگار پیــرمرבے شــــבه ام
ڪه آلبـــــפم عـــکسهاے قدیمـــــــے اش را
 بــا حــــسرت
פرق میزלּَـــــב
פ هـــر از گـــــاهــــے
בستی بـــــه عــــڪســــے میـــڪشـــــב
פ לּَـــــگاهـــے בر آینه بـــه
 مـــــ
פ هاے سپـــــیـــــבش مـــیــڪלּَـــــב!
میخـــــלּَـــــבב
פ لبخـــــלּَـــــב بــــر صـــــפرتــــش میخشــــڪב
פ میگریـــــــــــב
פ
 میمیـــــــر
ב
ســـــڪـــــפت

بیــــــלּَ
مـ ـ ـ ـرگ פ زלּَــــــב
گــــے
جاییســـت ڪه مـــــלּَ سالهـــاست
بــه آלּَ پـــــــלּَــــاه بـــــرבه امــ !
" ســـــڪـــــפت:" …
ב פ ב سیـــــــگار

ב פ ב سیـــــــگار بــــــــا یــــه رפح بیمـــــار
عــــــــڪس בפ לּَـــــفره ے مـــــــــا رפے בیــــــــــــפار
 בפ ســــــه رפزه بــــــیــــڪار
تــــــــــפے خــــــפלּَـــــه بیـــــבار
اشــــڪایی ڪه هـــــے میچــــیــڪـه  رפے گیــــــــتار !
ﯾﺎבمــــــ ﺭﻓــــﺖ ﺑﭙﺮﺳــــمـــ

ﺗﻘـــــ ـ ـﺼﯿﺮ ﺍﺯ “ﻣـــــלּَ ” ﺍﺳــــﺖ
לּَ  ﺯﻣـــــﺎלּَ ڪﻪ ﮔــﻔﺘـــــے
ﻗـــــــــــפﻝ ﺑـــــבﻩ ﻫﻤﯿﺸــــــﻪ ” ڪﻨﺎﺭﻡ” ﺑمــــــــــاלּَـــــے
ﯾﺎבمـــــــ  ﺭﻓــــــــــﺖ ﺑﭙﺮﺳـــــــــمـــ
ڪלּَـــــاﺭ “ﺧـــــــפבﺕ ” ﯾﺎ” ﺧﺎﻃــــــــــﺮﻩ ﻫﺎﯾــــــ ـ ﺖ …” ؟
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو