تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - לּَـــــَبــــפבنتـ

לּَـــــَبــــפבنتـ

قواלּَــیــــלּَ علم را بهـ هــم زده اے!

לּَـــــَبــــפבنتـ  פزלּَ בارב

تهـے ...

اما سنگیـــלּَ!!!!