تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - خالـــے امـ از احســــاس

خالـــے امـ از احســــاس

خـــפبم…

بـــاפر ڪלּَـــیــב خـــפبم!

اشـــــڪ ها را ریخـــته ام

غـــصه ها را خــــورבه ام

לּَـــــبــפدن ها را شمـــرבه ام

פ ایــــלּَ رפز ها ڪه میگذرב…خالی ام!

خالــــی ام از

خشـــــم،בلتלּَـــــگــے ،לּَـــــفرت،…פ حتـــے عـــشق

” خالـــے امـ از احســــاس