تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - همه ے آرزפهایــم

همه ے آرزפهایــم

בر بـــاבڪלּَـــــڪے בمـــیدمـ
همه ے آرزפهایــم را פ پـــرפازش בاבمـ.
حـــ ـالا
سال هاســـت
בלּَـــــبالــش مــے گرבمـ
לּَـــــخ בر בست !