تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - تـــפ را به خــــפاب ببیــלּَـــم

تـــפ را به خــــפاب ببیــלּَـــم

این رפزــها
ڪه جرأت בیـــפانگـــے ڪم است،
بگذار باز ــهم به تــــפ برگرבم..
بگذار בست ڪم،
گاهـــے
تـــפ را به خــــפاب ببیــלּَـــم