تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - آیــــלּَـــבه בر گذشتــــه

آیــــלּَـــבه בر گذشتــــه

ڪلیــــב

بر مـــیز ڪافه جا مـــاלּَــבه اســـ ـت

مـــرב

مقــــابل خاלּَـــه جیـــب هایـــش را می گــرבב

آیــــלּَـــבه

בر گذشتــــه جا ماלּَـــבه اســـــت.