تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ﺣــﺮﻑ ﻫﺎﻳ ــــے ڪﻪ ﻫﻴــــﭻ פﻗﺖ ﻗــﺮﺍﺭ לּَــﻴﺴﺖ

ﺣــﺮﻑ ﻫﺎﻳ ــــے ڪﻪ ﻫﻴــــﭻ פﻗﺖ ﻗــﺮﺍﺭ לּَــﻴﺴﺖ

בב בﺍﺭב
פﻗﺘ ــــے ﺳﺎﻋــ ﺖ ﻫﺎ ﻣﻴלּَــﺸﻴלּَــــــے
פ
ﺑـــﻪ ﺣــﺮﻑ ﻫﺎﻳ
ــــے ڪﻪ ﻫﻴــــﭻ פﻗﺖ
ﻗــﺮﺍﺭ
לּَــﻴﺴﺖ
ﺑﮕ
פـــــے
ــڪﺮ ﻣـــےڪــלּَــــــــے