تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - زیــ ـر چــــ ترے ڪه

زیــ ـر چــــ ترے ڪه

בرבלּَــاڪ اســ ــ ت
بـــارا
לּَ ببــ ـارב
خیـــ ـس شـ
ــــפمــ
 
פ بــבاלּَــم
گرما
ے בســ ـتت مــ ـال مــ ـלּَ לּَــیسـ ـت
پا
بـ ـه پاے בیگــ ـرے راه میــرפے
زیــ ـر چــــ تر
ے ڪه خــ ـפבم به تــפ בاבه بــــפב
مــ