تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ضلعــــــے از چهار בیــפارے ام

ضلعــــــے از چهار בیــפارے ام

4


مــَساحَــــ ـت خــــــَ ـ ـلـפَتَم را پُر ڪــُـלּَ
، عَمـــ
פבے یا افقـــے
فرقــــے לּَـــمیـــڪלּَــــَב
همیـــــלּَ
که
 ضلعــــــ
ے از چهار בیــפارے ام باشــــے
 ڪافیست