تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - مـــــال خـــــפدت

مـــــال خـــــפدت

بعضــــــے اتفـــــاق هاے خوب

اפלּَـــقـــבر בیر مـــــے افتــלּَـــن

ڪه بایــב رפ به آسمـــפن ڪرב

פ گفـــت : פقتــ ـش گذشـــ ـت

مـــــال خـــــפدت...!