تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ב لتـלּَـگـے یـَـعـــלּَـــے تـــ(◕‿-)ــפـ . . .

ב لتـלּَـگـے یـَـعـــלּَـــے تـــ(◕‿-)ــפـ . . .

فـَرهــــَלּَــگ لُـغــــَتها

לּَـیـاز بـهـ פیــرایــش ב ارלּَـد

بـرای مـعــלּَـے ב لـتـלּَـــگــے

احتیـاج بــه ایــלּَ هــمـه کـلمه לּَـیـســت,

ב لتـלּَـگـے یـَـعـــלּَـــے

تـــ(◕‿-)ــפـ . . .