تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ا(◕‿-)פ رَفتـ ُ مَــלּَـ شِڪَستَم

ا(◕‿-)פ رَفتـ ُ مَــלּَـ شِڪَستَم


سَختـ مــــےتَرسـ ـیدم اَز ایـےــלּَـڪـه

مَــלּَـ اَز לּَــژاد شـ ـیشه باشَم פَ شِڪَـستَـלּَـے

ا(◕‿-)פ  اَز לּَِـژاבِ جـ ـاבِه باشَــב פَ رَفتَـלּَــے

آرے رפ زهـ ـا گُذَشـ ـت

هَماלּَـ شُـב

ا(◕‿-)פ رَفتـ ُ

 مَــלּَـ شِڪَستَم