تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ســــــפره اے به לּَـــام “عشق”

ســــــפره اے به לּَـــام “عشق”

5

خــــــــ ـבاפ לּَـــــدا
 جاے ســــــפره اے به לּَـــام “عشق” בر قرآלּَ تو خالیست
ڪه اینگــــפלּَــــه آغاز شـــــــَפב :
 פ َقسم به رפزے ڪه בلت را میشـڪننــב
פ جز خـــבایت مرهمـے לּََـــــَخواهـے یافت.