تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ב פ ב سیـــــــگار

ב פ ב سیـــــــگار

ב פ ב سیـــــــگار بــــــــا یــــه رפح بیمـــــار
عــــــــڪس בפ לּَـــــفره ے مـــــــــا رפے בیــــــــــــפار
 בפ ســــــه رפزه بــــــیــــڪار
تــــــــــפے خــــــפלּَـــــه بیـــــבار
اشــــڪایی ڪه هـــــے میچــــیــڪـه  رפے گیــــــــتار !