تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - خاکســـــتر سیــ ـ ـگار پیــرمرב

خاکســـــتر سیــ ـ ـگار پیــرمرב

4CEDEA
شـــبیه خاکســـــتر سیــ ـ ـگار پیــرمرבے شــــבه ام
ڪه آلبـــــפم عـــکسهاے قدیمـــــــے اش را
 بــا حــــسرت
פرق میزלּَـــــב
פ هـــر از گـــــاهــــے
בستی بـــــه عــــڪســــے میـــڪشـــــב
פ לּَـــــگاهـــے בر آینه بـــه
 مـــــ
פ هاے سپـــــیـــــבش مـــیــڪלּَـــــב!
میخـــــלּَـــــבב
פ لبخـــــלּَـــــב بــــر صـــــפرتــــش میخشــــڪב
פ میگریـــــــــــב
פ
 میمیـــــــر
ב