تبلیغات
خــ♀ــآنــم نیـــم وجـــبــے - ســـــڪـــــפت

ســـــڪـــــפت

بیــــــלּَ
مـ ـ ـ ـرگ פ زלּَــــــב
گــــے
جاییســـت ڪه مـــــלּَ سالهـــاست
بــه آלּَ پـــــــלּَــــاه بـــــرבه امــ !
" ســـــڪـــــפت:" …